ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

กําหนดเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีรายละเอียดต่อไปนี้
      รอบที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
      รอบที่ ๒ วันที่ ๑๕ มกราคม – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
      รอบที่ ๓ วันที่ ๒๐ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สมัครได้ที่
ฝ่ายบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา
ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๒ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3)
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.mbu.ac.th

 

สาขาวิชา และจำนวนที่เปิดรับ

คณะศาสนาและปรัชญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา                             จำนวน ๕๐ รูป/คน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา                                             จำนวน ๕๐ รูป/คน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม                         จำนวน ๕๐ รูป/คน

คณะมนุษยศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                   จำนวน ๕๐ รูป/คน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสตร์                  จำนวน ๒๐ รูป/คน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                                                         จำนวน ๓๐ รูป/คน

คณะสังคมศาสตร์
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง                                                      จำนวน ๕๐ รูป/คน
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                            จำนวน ๓๐ รูป/คน
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์                  จำนวน ๔๐ รูป/คน

คณะศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย                                         จำนวน ๖๐ รูป/คน
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ                                   จำนวน ๖๐ รูป/คน
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา                                     จำนวน ๖๐ รูป/คน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร

(๑) เป็นผู้สอบได้เปรียบธรรม ๕ ประโยคขึ้นไปหรือเทียบเท่า (สายบาลี) และต้องมีหนังสือรับรองจากสํานักเรียนที่สังกัด
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและมีใบเทียบวุฒิการศึกษา (สําหรับชาวต่างชาติ)
(๓) สามารถพูด/อ่าน/เขียนภาษาไทยได้ (สําหรับชาวต่างชาติ)
(๔) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(๕) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางศีลธรรม เว้นแต่นักศึกษาตามโครงการการศึกษาลักษณะพิเศษ
(๖) ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือติดยาเสพติดให้โทษ

หลักฐานการสมัคร

(๑) ใบสมัครที่เขียนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย
(๒) สําเนาวุฒิการศึกษาพร้อมนําฉบับจริงมาแสดงด้วย ในกรณีสถานศึกษาออกเอกสารวุฒิการศึกษาให้ไม่ทัน ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้มีอํานาจของสถานศึกษานั้น ๆ นํามาแสดง และหนังสือรับรองนั้น ต้องมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน พร้อมใบเทียบวุฒิการศึกษา ในกรณีเป็นชาวต่างชาติต้องมีใบเทียบวุฒิการศึกษา
(๓) สําเนาหนังสือสุทธิสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมนําฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ
(๔) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๕) สําเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
(๖) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งกายสุภาพ รูปสีหรือขาวดํา ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๔ รูป (โปรดเขียนชื่อ/ฉายา/นามสกุลที่ด้านหลังรูปให้ชัดเจน)
(๗) ใบอนุญาตให้เข้าศึกษาจากเจ้าอาวาส / ใบรับรองความประพฤตินักเรียนจากสถานศึกษา/ใบอนุญาตให้เข้าศึกษาจากเจ้าอาวาสที่สังกัดหรือที่พักอาศัย ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ
(๘) ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๓ เดือน
(๙) บัตรประจําตัวคนพิการ กรณีผู้ที่จดทะเบียนเป็นคนพิการ