ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม กําหนดเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีรายละเอียดต่อไปนี้       รอบที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒       รอบที่ ๒ วันที่ ๑๕ มกราคม – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓       รอบที่ ๓ วันที่ ๒๐ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) สมัครได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๒ […]

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

สำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้นสอง ห้องสำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ 248 ม.1 ถนนศาลายา – นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร .02-444-6000 ต่อ 1190 E-mail : unnop.ta@mbu.ac.th Facebook : https://www.facebook.com/OCDGE.MBU/

ภาระงาน

หัวหน้าสำนักพัฒฯ จัดทำ กำกับ ติดตาม ด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนัก แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการประเมินตนเอง แผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ ของสำนักแบบบูรณาการ ออกแบบ ทบทวน ปรับปรุงกระบวนงานด้านการพัฒนา ปรับปรุง ควบคุมมาตรฐาน การเผยแพร่หลักสูตร และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตร จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง ควบคุมมาตรฐานหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ควบคุมการบริหารจัดการภายในส่วนงาน และการปฏิบัติงานในทุกงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำ การเทียบเคียงผลการดำเนินงาน (Benchmarking) เพื่อการพัฒนาองค์กร ออกแบบ ควบคุมการจัดทำ แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านกระบวนการปฏิบัติงานภายในสำนัก กับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย งานพัฒนาหลักสูตร (CD: Curriculum Development) รวบรวม เผยแพร่ ข้อมูล ความรู้ ระเบียบ ข้อบังคับ […]

นโยบาย

ด้านการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตร          เป็นสื่อกลางในการประสานงานด้านกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระบบ ขั้นตอน สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน และการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรของประเทศ โดยมีจุดเน้นเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   ด้านการควบคุมมาตรฐานของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตร             เป็นสื่อกลางในการประสานงานด้านการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตร ให้เป็นไปตาม ระเบียบ/นโยบาย/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   ด้านการเผยแพร่หลักสูตร และรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตร             ดำเนินการบริหารจัดการด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตร ต่อส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิดการใช้งานหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรที่ต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   ด้านการบริหารจัดการสำนัก บริหารจัดการส่วนงาน และการปฏิบัติงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ทั้ง ๖ ประการ […]

ค่านิยมหลัก

OCDGE O = Opportunity – โอกาส (ประสานงาน ร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา) C = Continuous – ต่อเนื่อง (สร้างความต่อเนื่องในการใช้งานหลักสูตรแบบไร้รอยต่อ) D = Dedication – ทุ่มเท (ทุ่มกาย เทใจ เพื่อหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน) G = Generous – เอื้อเฟื้อ (ปฏิบัติงานด้วยใจเอื้อเฟื้อต่อผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร) E = Equality – ความเท่าเทียม (มุ่งสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับสังคม)

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

ให้การสนับสนุนด้านกระบวนการการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตร และหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของประเทศ พัฒนาระบบ และกลไก เพื่อการควบคุมหลักสูตร และหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการ เพื่อบริการข้อมูล ทั้งส่วนงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการส่วนงานตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

        เป็นส่วนงานที่มีขนาดเล็ก มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านกระบวนการในการพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตร รวมถึงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนา ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พร้อมสนับสนุนกระบวนการเพื่อการควบคุมหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนมาตรฐาน กฎระเบียบอื่นๆ ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมถึงการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รายชื่อหลักสูตร พร้อมสถานที่เปิดสอน ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ข้อมูลรายชื่อหลักสูตร พร้อมสถานที่เปิดสอน ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

1 2