ประกาศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม กําหนดเปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีรายละเอียดต่อไปนี้       รอบที่ ๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒       รอบที่ ๒ วันที่ ๑๕ มกราคม – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓       รอบที่ ๓ วันที่ ๒๐ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) สมัครได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๒ […]