ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

สำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้นสอง ห้องสำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เลขที่ 248 ม.1 ถนนศาลายา - นครชัยศรี

ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร .02-444-6000 ต่อ 1190

E-mail : unnop.ta@mbu.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/OCDGE.MBU/