รายชื่อหลักสูตร พร้อมสถานที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ข้อมูลรายชื่อหลักสูตร พร้อมสถานที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี  |  ระดับปริญญาโท  |  ระดับบปริญญาเอก

บัณฑิตวิทยาลัย

25481861109191
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
25311861100247
หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
25481861109189
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
25481861110787
หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)