รายชื่อหลักสูตร พร้อมสถานที่เปิดสอน ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ข้อมูลรายชื่อหลักสูตร พร้อมสถานที่เปิดสอน ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี  |  ระดับปริญญาโท ระดับบปริญญาเอก

บัณฑิตวิทยาลัย

25521861109533
หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
25481861109325
หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
25551861105374
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา