การอบรมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ (CHE Curriculum Online) : CHECO ปี 2565

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ (CHE Curriculum Online) : CHECO ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยเป้าหมายของโครงการที่จัดขึ้นก็เพื่อให้การดำเนินงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลงานด้านพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา อีกทั้งเพื่อให้ระบบและแหล่งเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรที่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง  และผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลก่อนการตัดสินใจเข้าศึกษาในทุกหลักสูตรได้ จึงมีความจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจขั้นตอนการกรอกข้อมูลหลักสูตร ผ่านระบบ CHE Curriculum Online : CHECO) และเพื่อวัดการดำเนินงานของแผนโดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ และวัดความสำเร็จของเป้าประสงค์เพื่อไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการบริหารจัดการงบประมานในปีต่อไป

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ checo มีดังนี้ 1.ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมจำนวน 280 รูป/คน 2.ผู้เข้าร่วมผ่าน Zom จำนวน 209 รูป/คน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 278 ข้อ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับความรู้ความเข้าใจในการกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ CHE Curriculum Online : (CHECO) การพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะด้านการจัดทำหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร ทำให้ผู้เข้าอบรมในครั้งมีความสนใจเป็นอย่างมาก และอยากให้มีการจัดโครงการแบบนี้อย่างต่อเนื่อง

เอกสารประกอบการบรรยาย

เรื่อง “การจัดทำหลักสูตร”
โดย พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

เรื่อง “แนวทางการสรรหาบุคลากรเพื่อเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร”
โดย นางสาวธิติกาญจน์ พงษ์ธีรภัสร์ หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

เรื่อง “ปัญหาและแนวทางการกรอกข้อมูลผ่านระบบ (CHE Curriculum Online : CHECO)”
โดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร กองพัฒนาคุณภาพ

ลักสูตรที่ผ่านการพิจารณารับทราบแล้วจาก สปอว