ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กรอกข้อมูลหลักสูตรระบบ CHECO

        ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้พัฒนาระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) สามารถนำเสนอข้อมูลหลักสูตรผ่านระบบ CHECO ได้อย่างรวดเร็ว และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHECO ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

        ในการนี้ สำนักพัฒนาหลักสูตร กองพัฒนาคุณภาพ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ CHE Curriculum Online ผ่านระบบ Zoom Meeting