คู่มือตรวจรายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาฯ ในระบบ CHECO

สำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดคู่มือการตรวจดูรายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรผ่านระบบ CHECO แล้ว