ค่านิยมหลัก

OCDGE

O = Opportunity – โอกาส (ประสานงาน ร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา)

= Continuous – ต่อเนื่อง (สร้างความต่อเนื่องในการใช้งานหลักสูตรแบบไร้รอยต่อ)

D = Dedication – ทุ่มเท (ทุ่มกาย เทใจ เพื่อหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน)

G = Generous – เอื้อเฟื้อ (ปฏิบัติงานด้วยใจเอื้อเฟื้อต่อผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร)

E = Equality – ความเท่าเทียม (มุ่งสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับสังคม)