ติดต่อ

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร กองพัฒนาคุณภาพ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคาร B7.3 ชั้น 4

เลขที่ 248 ม.1 ถนนศาลายา – นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร .02-444-6000 ต่อ 1136