นโยบาย

ด้านการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตร

เป็นสื่อกลางในการประสานงานด้านกระบวนการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระบบ ขั้นตอน สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน และการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรของประเทศ โดยมีจุดเน้นเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ด้านการควบคุมมาตรฐานของหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตร

            เป็นสื่อกลางในการประสานงานด้านการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตร ให้เป็นไปตาม ระเบียบ/นโยบาย/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติด้านหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ด้านการเผยแพร่หลักสูตร และรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตร

            ดำเนินการบริหารจัดการด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตร ต่อส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิดการใช้งานหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรที่ต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการบริหารจัดการสำนัก

บริหารจัดการส่วนงาน และการปฏิบัติงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ทั้ง ๖ ประการ และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใช้ทรัพยากรหลักของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร ดำเนินงาน