บุคลากร

บุคลากร
สำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นายชูชาติ บุตรเพ็ง
หัวหน้าสำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

E-mail : chuchat.bu@mbu.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 1136

นายอรรณพ ตาคะนานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

E-mail : unnop.ta@mbu.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 1136