บุคลากร

บุคลากร
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร กองพัฒนาคุณภาพ

นายชูชาติ บุตรเพ็ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร

E-mail : chuchat.bu@mbu.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 1136

นายอรรณพ ตาคะนานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

E-mail : unnop.ta@mbu.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน 1136