ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

  • ให้การสนับสนุนด้านกระบวนการการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตร และหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของประเทศ
  • พัฒนาระบบ และกลไก เพื่อการควบคุมหลักสูตร และหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  • การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการ เพื่อบริการข้อมูล ทั้งส่วนงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
  • การบริหารจัดการส่วนงานตามหลักธรรมาภิบาล