ภาระงาน

หัวหน้าสำนักพัฒฯ

 • จัดทำ กำกับ ติดตาม ด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนัก แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการประเมินตนเอง แผนบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ ของสำนักแบบบูรณาการ
 • ออกแบบ ทบทวน ปรับปรุงกระบวนงานด้านการพัฒนา ปรับปรุง ควบคุมมาตรฐาน การเผยแพร่หลักสูตร และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตร
 • จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง ควบคุมมาตรฐานหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
 • สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
 • ควบคุมการบริหารจัดการภายในส่วนงาน และการปฏิบัติงานในทุกงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 • รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำ การเทียบเคียงผลการดำเนินงาน (Benchmarking) เพื่อการพัฒนาองค์กร
 • ออกแบบ ควบคุมการจัดทำ แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านกระบวนการปฏิบัติงานภายในสำนัก กับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

งานพัฒนาหลักสูตร (CD: Curriculum Development)

 • รวบรวม เผยแพร่ ข้อมูล ความรู้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ อื่นๆ ด้านการพัฒนา การปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตร
 • ประสานงาน ติดตามกระบวนงานด้านการพัฒนา การปรับปรุงหลักสูตร และสาระรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย และทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
 • ประสานงาน ดำเนินการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการใช้งานหลักสูตรด้วยความต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ

งานมาตรฐานหลักสูตร (CS: Curriculum Standards)

 • รวบรวมข้อมูล, ความรู้ พร้อมแนวทางในการประยุกต์ใช้ ด้านการควบคุมมาตรฐานเพื่อการควบคุมหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตร
 • ควบคุมการใช้หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ และเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

งานเผยแพร่หลักสูตร (CP: Curriculum Publish)

 • จัดทำทะเบียนหลักสูตร จัดทำสถิติข้อมูลการใช้หลักสูตร เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตร ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้งานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก
 • ประสานงาน ดำเนินการเพื่อการเผยแพร่ข้อมูล, ความรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ปรับปรุง และการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตร ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
 • จัดอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนาภายในมหาวิทยาลัย
 • งานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไปของสำนักพัฒนาหลักสูตร และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป