รายงานฐานข้อมูลหลักสูตร ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563

รายงานฐานข้อมูลหลักสูตร
ที่เปิดทำการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 5 หลักสูตร
 ปีการศึกษา 2563
————-

 1. หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 1 แห่งดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ศาลายา จังหวัดนครปฐม
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 1 แห่งดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ศาลายา จังหวัดนครปฐม
  2. วิทยาเขตล้านนา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  3. วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 3 แห่งดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ศาลายา จังหวัดนครปฐม
  2. วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  3. วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 1 แห่งดังนี้
  1. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
 5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 1 แห่งดังนี้
  1. วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ข้อมูล ณ 21/10/63