รายงานฐานข้อมูลหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

รายงานฐานข้อมูลหลักสูตร
ที่เปิดทำการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัณฑิต จำนวน 17 หลักสูตร
ปีการศึกษา 2563
——————–

คณะศาสนาและปรัชญา จำนวน 3 หลักสูตร

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 1 แห่งดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ศาลายา จังหวัดนครปฐม
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 5 แห่งดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
  2. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
  3. วิทยาเขตล้านนา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  4. วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
  5. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 4 แห่งดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
  2. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัย ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  3. วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
  4. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร

คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 4 หลักสูตร

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 1 แห่งดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 3 แห่งดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
  2. วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  3. วิทยาเขตล้านนา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 1 แห่งดังนี้
  1. มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย (มคอ.2)
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2562) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 1 แห่งดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (มคอ.2)

คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตร

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 1 แห่งดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 2. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 10 แห่งดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
  2. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัย ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  3. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
  4. วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  5. วิทยาเขตล้านนา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  6. วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
  7. วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
  8. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
  9. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร
  10. วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 3. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 2 แห่งดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
  2. วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 1 แห่งดังนี้
  1. วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (มคอ.2)

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 6 หลักสูตร

 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 1 แห่งดังนี้
  1. วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 2 แห่งดังนี้
  1. วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  2. วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 3 แห่งดังนี้
  1. วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  2. มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
  3. วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 7 แห่งดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
  2. วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  3. วิทยาเขตล้านนา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  4. วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
  5. วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
  6. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร
  7. วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน  7 แห่งดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
  2. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัย ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  3. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
  4. วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  5. วิทยาเขตล้านนา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  6. วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
  7. วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
 6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคม หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 6 แห่งดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
  2. วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  3. วิทยาเขตล้านนา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  4. วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
  5. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
  6. วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ข้อมูล ณ 21/10/63