วัตถุประสงค์

เป็นส่วนงานที่มีขนาดเล็ก มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านกระบวนการในการพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตร รวมถึงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาพระพุทธศาสนา ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พร้อมสนับสนุนกระบวนการเพื่อการควบคุมหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนมาตรฐาน กฎระเบียบอื่นๆ ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมถึงการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย