สปวอ พิจารณารับทราบหลักสูตร มมร จำนวน ๗ หลักสูตร

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO Online) จำนวน ๗ หลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี จำนวน ๔ หลักสูตร ปริญญาโท จำนวน ๒ หลักสูตร และปริญญาเอก จำนวน ๑ หลักสูตร รายละเอียด ดังนี้

๑.หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
๒.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
๓.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
๔.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
๕.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
๖.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
๗.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

หลักสูตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ที่ผ่านการพิจารณารับทราบแล้ว จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สปอว)