สปอว. พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตร มมร จำนวน ๔ หลักสูตร

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO Online) จำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ๓ หลักสูตร และปริญญาเอก ๑ หลักสูตร  ดังนี้

1.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง เปิดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
2.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง เปิดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ยโสธร จังหวัดยโสธร
3.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง เปิดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
4.หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา เปิดการเรียนการสอน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

และสำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะได้เสนอสภาวิชาการเพื่อรับทราบต่อไป

หลักสูตร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ที่ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว
จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สปอว)