สปอว พิจารณารับทราบหลักสูตร มมร อีกจำนวน ๒ หลักสูตร

เมื่อวันที่ ๒ และวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO Online) จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ดังนี้

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา เปิดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คณะศาสนาและปรัชญา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปิดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น และวิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ที่ผ่านการพิจารณารับทราบแล้ว จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สปอว)