สปอว. พิจารณารับทราบอนุมัติหลักสูตร มมร จำนวน ๕ หลักสูตร

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO Online) จำนวน ๕ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๕ หลักสูตร รายละเอียดดังนี้

๑.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง เปิดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
๒.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง เปิดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
๓.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง เปิดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
๔.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง เปิดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
๕.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง เปิดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย