รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง มมร ส่วนกลาง ผ่านการพิจารณารับทราบแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO Online) จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง เปิดการเรียนการสอน ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

หลักสูตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ที่ผ่านการพิจารณารับทราบแล้ว จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สปอว)