รายงานฐานข้อมูลหลักสูตร ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

รายงานฐานข้อมูลหลักสูตร
ที่เปิดทำการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท หลักสูตรมหาบัณฑิต จำนวน 6 หลักสูตร

 ปีการศึกษา 2563
————-

บัณฑิตวิทยาลัย
 1. หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 1 แห่งดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ศาลายา จังหวัดนครปฐม
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 4 แห่งดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
  2. วิทยาเขตล้านนา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  3. วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 3. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2559) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 1 แห่งดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
 4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 2 แห่งดังนี้
  1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (มคอ.2)
  2. วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (มคอ.2)
 5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 1 แห่งดังนี้
  1. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
 6. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562) เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 2 แห่งดังนี้
  1. วิทยาเขตอีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  2. วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (มคอ.2)

ข้อมูล ณ 21/10/63